ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการอ่านออก เชียนได้ สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่อง” ด้วยกระบวนการสอนแบบ BBL(Brain-based Learning)

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการอ่านออก เชียนได้ สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่อง” ด้วยกระบวนการสอนแบบ BBL(Brain-based Learning) ผ่านระบบออนไลน์ และบรรยายพิเศษ โดยมีน.ส.สมลักณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรัการอ่าน และให้ครูผู้สอนได้นำเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) สู่การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเชียนของผู้เรียน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.ฉัตรียา เลิศวิชา และคณะ โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน 300 คน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3