โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ

โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนผู้เข้าร่วมและผ่านหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงงานคุณธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ในงานมหกรรมความดีระดับชาติ “รวมพลัง 13 ปี เยาวชนไทย ทำดี 2 แผ่นดิน” 4 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตัวแทนกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์คุณธรรม ประกอบด้วย นางสาวพิชชาภา มานะเจริญกุล นางสาวสิทธิพร ประกอบกิจ และนางสาวอนงค์นาฎ อินตายวง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม คือนางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย