รมช.ศธ. ขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน “การขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” โดยมี นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในนามโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วม ณ หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระยะ 10 ปี เพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาครู สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ให้กับโรงเรียน ในโครงการเพื่อให้นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบที่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในทุกมิติทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียนและการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในโครงการ

การขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่สำคัญอันหนึ่งของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนายกระดับคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ผ่าน การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพัฒนาและประเมินศักยภาพ จัดตั้งเป็นโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนศูนย์ ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ รวมทั้ง โรงเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน จังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลำพูน รวม 10 โรงเรียน โดยจะมีการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินศักยภาพเป็นโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เกิดสมรรถนะใหม่ที่สำคัญ โดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเชื่อมโยงกับกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนา คุณภาพชีวิต การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ครอบครัว ภูมิภาค เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย