สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเตรียมสอบอ่าน ป.1

 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช.และตชด. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้อย่างถูกต้อง. ตรงตามวัตถุประสงค์.