สพป.ตรัง เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษานำไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษานำไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และแสดงมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยเชิญนายแพทย์ตุลาการ มักคุ้น บรรยายพิเศษเรื่องการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง