การสอบแข่งขันบรรจุ “ครูผู้ช่วย” สพฐ. ปี 2564 จังหวัดขอนแก่น

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  07.00  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  ประธานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.  2564  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษเาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสถานการณ์โรคติเชื้อโคโรนา  เริ่มตั้งแต่เข้าเขตสนามสอบ  ด้วยการคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ  ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีน ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย  ซึ่งทุกคนที่จะเข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย  และมีการประชุมชี้แจงการดำเนินการแก่คณะกรรมทุกชุด  เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.  2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ณ  สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น