สพป.กระบี่ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมประเมิน RT นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 รุ่นแรก 5 อำเภอ

นางบุญญา  นวลใย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า            เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ได้ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสังกัดเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส  รุ่นแรก จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอลำทับ ปลายพระยา เกาะลันตา คลองท่อม และเขาพนม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 จำนวน 3 อำเภอ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกระบี่ อ่าวลึก และเหนือคลอง  โดยจัดสอบพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้  จากการที่รัฐบาล  ได้เห็นความสำคัญในการปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรก โดยกำหนดว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ.จึงได้จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล รายโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ และรายสังกัดต่อไป