สพม.สงขลา สตูล”การพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) โรงเรียนสทิงพระวิทยา”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ่มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต สองทะเล นิเทศ ติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) หรือที่เรียกว่า ครู CS โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) ของครูผู้ร่วมนิเทศ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนสทิงพระวิทยา  พบว่า

    – ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพครูผู้สอนเพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ

    – คุณครูทุกท่านมีความพยายาม ใส่ใจ ตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใช้สื่อที่หลากหลาย ทันสมัย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด เช่น การใช้คำถามชวนให้คิด การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้อธิบาย ร่วมแลกเปลี่ยนกับครู การเสริมแรงให้กับผู้เรียน

   – ผู้เรียน  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ กล้าพูด กล้า กล้าแสดงความคิดเห็นและซักถามและมีความสุขในการเรียน