สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงฯ สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ อ.บ้านเขว้า จำนวน 4 สนามสอบ และ อ.คอนสวรรค์ จำนวน 4 สนามสอบ เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่ สทศ.กำหนด  โดยมีนางสาวสาวิกา  จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงฯ  มีหัวหน้าสนามสอบ,กรรมการกลาง,กรรมการคุมสอบ,เจ้าหน้าที่พยาบาลและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จำนวน 105 คน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ