สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พิจารณางบประมาณไฟฟ้า ประปา

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โดยร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นและขาดแคลนของโรงเรียน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เรียงลำดับตามความจำเป็น ดังนี้ (๑) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (๒) การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (๓) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนที่ยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ร่วมพิจารณาฯ