สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบให้แก่คณะกรรมการดำนเนการจัดสอบประจำศูนย์สอบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำศูนย์สอบ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานอำนวยการสนามสอบ , หัวหน้าสนามสอบ , คณะกรรมการกลาง , กรรมการกำกับห้องสอบและผู้แทนศูนย์สอบ มีสนามสอบ จำนวน ๓๙ สนาม ดังนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๑ สนามสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๘ สนามสอบ ภาคเช้า ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน จำนวน ๓๐๘ คน และภาคบ่าย ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ จำนวน ๒๔๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๘ คน โดยมี นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียด ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การจัดประชุมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด