อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19  แต่เนื่องจากมีข้อราชการสำคัญ และนโยบายที่จะต้องส่งต่อการปฏิบัติ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมชี้แจงมอบภารกิจตามข้อราชการและนโยบาย โดย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น 4 นโยบาย 9 จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการติดตามงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมถึงหารือแนวทางการปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงการหารือในเรื่องของแนวทางการหาทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1