สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ รร.คุณภาพฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติิดตามและประเมินผล และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 46 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษา ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โีรงเรียนคุณภาพ) มีเป้าหมายโครงการ “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม”

 

โดยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน นักเรียน ในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ