สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป. 1  ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2562  .. สพป.ชัยภูมิ เขต 1    จัดประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   ให้แก่ประธานและตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ รวม 40 คน  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้พบปะ/มอบนโยบาย และนางสาวสาวิกา  จักรบุตร  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล  ชี้แจงการดำเนินการฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งจะดำเนินการสอบนักเรียนชั้น ป. 1  ปีการศึกษา 2561 ทุกสังกัดทั่วประเทศ   ในวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562  และ ประกาศผลวันที่ 18 มีนาคม 2562 นี้