สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เป็นสนามดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายกัมพล เจริญรักษ์ นายอภิชัย ธิณทัพ และนายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เป็นสนามดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ แห่ง พร้อมนี้ ผอ.สพท. ได้ขอบคุณท่านรองผอ.เขต ท่านผอ.กลุ่ม ท่านศึกษานิเทศก์ ท่านประธานเครือข่าย ท่านผู้บริหารสนามสอบ ครูผู้กำกับห้องสอบ และบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ O-NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเอกสารครบถ้วน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวฉันทนา สำลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒