อุตรดิตถ์ เขต 1 เลือกตั้ง ก.ต.ป.น.แทนกรรมการฯ ผู้ขาดคุณสมบัติ

14 กุมภาพันธ์ 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างสังกัด จึงส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการฯ และวันนี้ได้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยโดยมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายนิรันต์ ผ่องใส ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการทดแทน ซึ่งหลังจากนี้จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จนกว่าจะครบวาระ หรือสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการฯ ตามกฎหมาย