รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 ในอำเภอเทพสถิตและอำเภอซับใหญ่ จำนวน 4 สนามสอบ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่,ร.ร.วังใหม่พัฒนา,ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์,ร.ร.บ้านสะพานยาว เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด และเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ นักเรียน และติดตามรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละสนามสอบ พร้อมให้แนวทางการแก้ไข ผลการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โดยทุกสนามได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด