โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต ๒ รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนBest of the Best รุ่นที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ “โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best” รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มีนายสุรินทร์ แก้วบุตรดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการนำโดย นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการประเมิน ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ นายสุชาติ กลัดสุข ข้าราชการบำนาญ นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นางอัญชลี แจ่มผล ข้าราชการบำนาญ นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ข้าราชการบำนาญ นายราชันต์ ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีลาจารย์พิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โอกาสนี้ได้เปิด “ตลาดนัดสหกรณ์นักเรียน เรียนรู้สู่อาชีพ” เยี่ยมชมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่นำผลผลิตมาจัดตลาดนัด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพฯทรัพย์ไพวัลย์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นายก อบต.ผาสามยอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเป็นกำลังใจในการรับการประเมิน