สพป.ตรัง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 59 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาจากอำเภอเมืองตรัง และอำเภอปะเหลียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยนางสุมน  ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1