สพม.สงขลา สตูล”ครูผู้ร่วมนิเทศ ( Co – supervisor) ของโรงเรียนคลองแดนวิทยา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตสองทะเล นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของครูผู้ร่วมนิเทศ ( Co – supervisor) ของโรงเรียนคลองแดนวิทยา กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 2 ครูผู้เปิดชั้นเรียน มีมุ่งมั่นตั้งใจสอน มีทั้งรูปแบบ Online On-site ใช้กระบวนกลุ่ม สอดแทรกเกมส์ในการประมวลผลความเข้าใจของนักเรียน ใช้แอพพลิเคชันเพื่อดึงดูดความตั้งใจ มีการสอนที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง และเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน