สพม.เชียงใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากนายดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์ และนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขียงใหม่ โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้ข้อมูล ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม และพาเยี่ยมชมการจัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

ภาพ/ข่าว : ศน.ธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์