สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการนำพาเทคโนโลยี ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำพาเทคโนโลยี ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 (จุดเน้นที่ 5 และ 7)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจุดเน้นที่ 5 นำพาเทคโนโลยี (T : Technology และจุดเน้นที่ 7 ทักษะอาชีพในทศวรรษที่ 21 (S : Skill) ตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 9 จุดเน้น ( SMART SSK2)

เป้าหมายเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและงานทักษะอาชีพในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาให้เท่าทันพลวัตของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี