สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน การขยายจำนวนนักเรียนต่อห้อง รวมถึงความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 2. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 14 โรงเรียน 3. เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้