สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวันพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ จำนวน ๒ คน ดังนี้ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เด็กหญิงนริสรา อินตาหามแห ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เด็กหญิงภัทราพร แพงทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑