สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งแบบทอดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ปีการศึกษา 2562 และได้จัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบมาเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ นั้น บัดนี้ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการสอบตามกำหนดวัน เวลา ในตารางสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารประกอบการสอบไปที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ต่อไป โดยมี นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดส่งข้อสอบในครั้งนี้ด้วย////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang