ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 2 รายการ

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนฯ

ร่างข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 5 วันทำการ