สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ : TLC Skillsวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ : TLC Skills โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ สพฐ. และสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา (PROUND MODEL)