สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบ ZOOM Meeting

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑