ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแซะ อำเภอเมืองชุมพร  เพื่อติดตามความพร้อม และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแซะ อำเภอเมืองชุมพร  เพื่อติดตามความพร้อม และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)  ซึ่งโรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  พร้อมได้พบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาพร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน.–