สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสพฐ. สร้างเสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มากขึ้น แนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกลุ่มภายในองค์กร ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการดำเนินงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มเติมตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ สพฐ. และการดำเนินการอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ขอให้เร่งพัฒนาครู ในส่วนของการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียน รวมถึงอยากให้ทุกสำนักช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์พลเมือง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง และช่วยกันติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. เพื่อการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป