อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน”การประเมินตามสภาพจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Ative Learning ในยุค NEW Normal”

23 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “การประเมินตามสภาพจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Ative Learning ในยุค NEW Normal” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Team โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว และ นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมรับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Team ส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังสถานีปลายทางทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในสถานการณ์แพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และวัดผล ประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ และเหมาสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยใช้เวลาในการอบรม 1 วัน