สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการทดสอบ PRE RT, PRE NT

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการจัดทดสอบ PRE RT – PRE NT โรงเรียนบ้านร่มไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา           นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ประกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดทดสอบ PRE – RT (Reading Test) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ PRE – NT (National Test) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) พร้อมเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านร่มไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชัชวาล ธีระวิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไทร คณะครู นักเรียน และคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ให้การต้อนรับ