การแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ “ดอกบัวเกมส์” วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทักษะในด้านกีฬาที่ตนถนัด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์