สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ Smart BR ONE Model เพื่อมอบหมายภารกิจงานแต่ละด้านตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ Smart BR ONE Model เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ผู้ประชุมประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต  ๑