สพฐ. องค์กร แห่งความผาสุก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีนโยบายที่จะสร้างให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นองค์กร แห่งความผาสุก โดยมอบหมายให้ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ “สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก” เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 4 ด้าน ได้แก่


1. ด้านร่างกาย (Happy Health)
2. ด้านจิตใจ (Happy Heart)
3. ด้านสังคมการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Happy Working Society & Environment)
และ 4. ด้านสวัสดิการ (Happy Welfare)

โดยเริ่มต้นจากการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ สพฐ. ในพื้นที่ภายนอกอาคาร ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ มีความร่มรื่นสวยงาม เน้นความเป็นระเบียบและความปลอดภัย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สวนวันครู ซึ่งใช้สำหรับพักรับรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ที่มีการใช้งานมาในระยะเวลานาน อุปกรณ์มีการชำรุด ทรุดโทรม โดยได้ทำการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน บำรุงเพิ่มเติมพรรณไม้นานาชนิด ปรับปรุงระบบการให้แสงสว่าง ระบบให้น้ำต้นไม้ ระบบอำนวยความสะดวก ได้แก่ ม้านั่ง ป้าย ตลอดจน น้ำพุ น้ำตก และประติมากรรมสวนหย่อม ซ่อมแซม จอ LED สำหรับจัดฉายภายในสวน เป็นต้น เพื่อสร้างให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายความเครียด สร้าง สพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุกต่อไป