สพป.ตาก เขต 1 นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านมูเซอ และโรงเรียนบ้านห้วยเหลือง

       เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล  เพื่อให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอ และโรงเรียนบ้านห้วยเหลือง