ผอ.เขต เยี่ยมค่ายลูกเสือ

๘ โรงเรียน ในกลุ่มลำปลายมาศ ๑ กลุ่มลำปลายมาศ ๗ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ค่ายลูกเสือ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗ รวม ๘ โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกัน การทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา รู้จักสังเกต จดจำ เชื่อฟัง รู้จักพึ่งตนเอง มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และยังเป็นการพัฒนาลูกเสือทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยเหลือผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตามความเหมาะสมต่อไป