สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565  เพื่อแจ้งข้อราชการและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อนวาระการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  ให้กับครู จำนวน 3 ราย  และมอบโล่รางวัลดีเด่น และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สพฐ. ประจำปี 2564  หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งผู้เข้าประชุมออกเป็น 2 ชุด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยชุดที่ 1 ประชุมภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.30 น. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ท่าแซะ 1-2 ,ปะทิว 1-2 และชุดที่ 2 ประชุมภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 -17.00 น. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเมือง 1-5, ท่าแซะ 3