สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้”

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล, สุนทรภู่ และกรมหลวงชุมพร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ ให้มีความรู้และมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยมี นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒

พร้อมนี้ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ด้วย