ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานพิธีรอบกองไฟการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดีที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน  อำเภอภูหลวงนายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  ของโรงเรียนชมชนบ้านหนองคัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔   ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ และ เนตรนารี อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์และสังคม มุ่งสร้างเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  กิจกรรมลูกเสือ  –   เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา  เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี   ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่   ได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น   ได้มีโอกาสฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การเสียสละ  เพื่อทดสอบความรู้ทางวิชาในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และสามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้