รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมี นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการติดตาม “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมแจ้งให้ทราบถึง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” กระทรวงศึกษาธิการ (Dropout Recovery Center, Ministry of Education: DRC, MOE) รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด