สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจณาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูผู้รับผิดชอบด้านงานบริหารบุคคล  นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล VDO Conference การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา