สพป. เลย เขต 2 ประชุมรับนโยบายการเลื่อนขั้นผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันศุกร์ที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   ประชุมรับนโยบายการเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. หรือ ก.ค.ศ. ขอเชิญผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม  รับฟัง การประชุม เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕  ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐  ลงวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑