สพม.ลปลพ ประเมินผู้บริหารโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร