สพป.นราธิวาส เขต 3 ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT : National Test & RT : Reading Test

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT : National Test การทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบ RT : Reading Test การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริหารทั้ง 3 อำเภอ เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา