ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เพื่อรับทราบนโยบายทางการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ SSK AWARDS เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายลิขิต จันทร์มนตรี เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว