สพป.เลย เขต ๒ติดตามการสอบ NT

วันศุกร์ที่่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ซึ่ง สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ ห้องเรียนอนุบาล ห้องคณิตศาสตร์ ห้องเรียนออนไลน์กับนักศึกษาอินโดนีเซีย ห้องคอมพิวเตอร์ ชมการสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ได้มอบหมายให้ นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ออกกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยม ส่วนโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ มอบหมายให้ นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมิน