สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)โดยมี นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการการกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ เข้าประชุม เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด