ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ RT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามาถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT : Reading Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ประชุมชี้แจงระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT (Reading Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะต้องอ่านออกเขียนได้ เพราะเป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กำหนดการทดสอบ RT  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ หัวหน้าธุรการกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจง