สพป.ตาก เขต 1 อบรมแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการอบรมแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรการพัฒนาและจัดการศึกษา 4.0 ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนด้วยระบบแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอันดามันรีสอร์ท จ.ตาก โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม กว่า 150 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.